ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдык аймак» ЖІПС-гі тауарлық газды газ таратушы жүнслсрі аркылы тасымалдау кызметіне 2023 жылдыц бекітілгсн тарифтік сметасының орыпдалуы туралы және инвесі ициялық баі дарламаныц орындалуы туралы есептерініц жария гьщдауыіі огкізу туралы от 23.04.2024ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ "Ордабасы индустриально аймағы" жауапкершілігі шекгеулі серіктестігіиіц бәсекелестік кірме жолы болмаган жағдайда жылжымалы күрамның өгуі үіпін кірме жолды ұсыну жоиіндегі қызметтерге тарифтерді бекігу туралы от 11.03.2024ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ "Ордабасы индустриялық аймағы" жауапксршілігі шектеулі серіктестігінің газ тарату жүйелері бойыиша тауарлық газды тасымалдау бойынша кызметтеріне тарифтерді бекіту туралы от 15.01.2024ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Орлабасы индустриялык аймагы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тарату желілері бойынша және газ тарату жуйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі қызметтерге тарифті бекіту туралы от 19.10.2023ж.


Хабарландыру "Ордабасы индустриялық аймағы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тарату желілері бойынша және сарқынды суларды бұру бойынша су беру қызметтеріне тарифтерді бекіту туралы от 25.09.2023ж.


Хабарландыру «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің тұтынушыларға бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда маневрлік жұмыстар, тиеу-түсіру, тасымалдау процесінің басқа да технологиялық операциялары үшін, сондай-ақ тасымалдау процесінің технологиялық операцияларында көзделмеген жылжымалы құрамның тұрағы үшін кірме жолды беру қызметіне от 25.09.2023ж.


Хабарландыру «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2023 жылғы 1-жартыжылдығына бекітілген тарифтік сметасының және инвестициялық бағдарламасының орындалуы бойынша есептерінің жария тыңдауы 03.07.2023ж. хабарландыруға қосымша тікелей эфирде өткізілетіні туралы от 12.07.2023ж


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2023 жылғы 1-жартыжылдығына бекітілген тарифтік сметасының орындалуы және инвестициялық бағдарламаның орындалуы бойынша есептерінің жария тыңдауын өткізу туралы от 03.07.2023ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2022 жылдың бекітілген тарифтік сметасының орындалуы туралы және инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерінің жария тыңдауын өткізу туралы от 03.04.2023ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды беру қызметіне тарифі мен тарифтік сметасы және маневрлік жұмыстар үшін кірме жолды беру қызметіне уақытша өтемдік тарифі бекітілгені туралы от 01.03.2023ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің суды таратушы желілер арқылы беру қызметіне тарифі мен тарифтік сметасы бекітілгені туралы от 23.02.2023ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне тарифі өзгергені туралы от 01.10.2022ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің суды таратушы желілер арқылы беру қызметіне және сарқынды суларды бұру қызметіне уақытша өтемдік тарифтері бекітілгені туралы от 14.09.2022ж


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2022 жылғы 1-жартыжылдығының бекітілген тарифтік сметасының орындалуы туралы және инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерінің жария тыңдауын өткізу туралы от 01.07.2022ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2021 жылдың бекітілген тарифтік сметасының орындалуы туралы және инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерінің жария тыңдауын өткізу туралы от 01.04.2022ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды беру және бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда маневрлік жұмыстар үшін кірме жолды беру қызметтеріне бекітілген тарифтердің төмендетілгені туралы от 24.03.2022ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда маневрлік жұмыстар, тиеу-түсіру, тасымалдау процесінің басқа да технологиялық операциялары үшін, сондай-ақ тасымалдау процесінің технологиялық операцияларында көзделмеген жылжымалы құрамның тұрағы үшін кірме жолды беру қызметіне тариф бекітілгені туралы от 25.01.2022ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды беру және маневрлік жұмыстар үшін кірме жолды беру қызметтеріне уақытша өтемдік тариф бекітілгені туралы от 15.10.2021ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне уақытша өтемдік тариф бекітілгені туралы от 15.10.2021ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сарқынды суларды бұру қызметіне тарифі өзгергені туралы от 19.07.2021ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің суды таратушы желілер арқылы беру қызметіне тарифі және тарифтік сметасы бекітілгені туралы от 19.07.2021ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды беру және бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда маневрлік жұмыстар үшін кірме жолды беру қызметтеріне бекітілген тарифтердің төмендетілгені туралы от 19.07.2021ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2021-2023 жылдарға арналған тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне бірыңғай тарифі және тарифтік сметасы бекітілгені туралы от 19.07.2021ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2021 жылғы 1-жартыжылдығының бекітілген тарифтік сметасының орындалуы және бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерінің жария тыңдауын өткізу туралы от 07.07.2021ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2021 жылғы 1 тамызынан бастап қолданысқа енгізілетін 2021-2023 жылдарға тарифі бекітілгені туралы от 05.04.2021ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің суды таратушы желілер арқылы беру қызметіне 2021 жылғы 1 тамызынан бастап тарифі бекітілгені туралы от 12.03.2021ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ Бекітілген тарифтік сметаның орындалуы және 2020 жылға арналған тауарлық газды газ тарату жүйелері бойынша тасымалдау қызметтері бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы есептер бойынша қоғамдық тыңдау өткізу туралы от 11.03.2021ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ Бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда, жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды беру және бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда маневрлік жұмыстар, тиеу-түсіру, тасымалдау процесінің басқа да технологиялық операциялары үшін, сондай-ақ тасымалдау процесінің технологиялық операцияларында көзделмеген жылжымалы құрамның тұрағы үшін кірме жолды беру қызметтеріне тарифтері келісілгені туралы от 25.01.2021ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ Сарқынды суларды бұру қызметіне уақытша өтемдік тарифі бекітілгені туралы от 20.07.2020ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ Бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда, жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды беру қызметіне уақытша өтемдік тарифі бекітілгені туралы от 20.07.2020ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ Бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда маневрлік жұмыстар, тиеу-түсіру, тасымалдау процесінің басқа да технологиялық операциялары үшін, сондай-ақ тасымалдау процесінің технологиялық операцияларында көзделмеген жылжымалы құрамның тұрағы үшін кірме жолды беру қызметтеріне уақытша өтемдік тарифі бекітілгені туралы от 20.07.2020ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ Тауарлық газды газ тартушы жүйелер арқылы тасымалдау қызметіне уақытша өтемдік тарифі бекітілгені туралы от 20.07.2020ж.


ХАБАРЛАНДЫРУ Суды таратушы желілер арқылы беру қызметіне уақытша өтемдік тарифі бекітілгені туралы от 20.07.2020ж.


Хабарландыру газды таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2020 жылғы 1-жартыжылдығының бектілген тарифтік сметасының және инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы есептерінің жария тыңдауын өткізу 24.06.2020ж.


Хабарландыру газды таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2019ж. тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерінің онлайн жария тыңдауын өткізу.


Газ тасымалдау қызметінің 2019 ж. бекітілген тарифтік сметасымен инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы есебінің жария тыңдауы 2020 жылғы 17 сәуір күні өткізілмейтіні туралы от 14.04.2020г.


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2019 жылдың.


Сумен жабдықтау және сарқынды суларды бұру қызметтеріне тарифтері бекітілгені туралы.


Сумен жабдықтау және сарқынды суларды бұру қызметтеріне уақытша өтемдік тарифтері бекітілгені туралы.


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2019 жылдың І–жарты....


Газды тасымалдау қызметіне тарифі 2019-2023 ж.ж. (5 жылға) бекітілгені туралы.


«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС- гі тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2018 жылдың.